Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaWybór Długosiodła

Ikona
(Zam: 02.11.2010 r., godz. 12.34)

Aby ułatwić wyborcom podejmowanie decyzji, zwróciliśmy się do kandydatów na wójtów z prośbą o zaprezentowanie programów wyborczych. Rozpoczynamy od Stanisława Jastrzębskiego, obecnego wójta i jednocześnie jedynego kandydata na wójta Długosiodła.

Imię i nazwisko: Stanisław Jastrzębski
Wiek: 51 lat
Zawód/wykształcenie: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie – Wydział Weterynaryjny, wyższe studia specjalistyczne w zakresie polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej, studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim

1. Jakie przewiduje Pan zmiany i kierunki rozwoju dotyczące sportu i rekreacji w Pańskiej gminie?
Od wielu lat organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (sekcje: tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki i tenisa ziemnego). Rozgrywane są cykliczne imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i regionalnym – Liga Piłkarskich Szóstek, Grand Prix w tenisie Stołowym, Mazowiecki Turniej Siatkówki Plażowej, Mazowiecki Turniej Tenisa Ziemnego oraz Igrzyska Sportowe dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Gmina włącza się w ogólnopolskie akcje sportowe, m. in. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, Cała Polska Biega. W przyszłych latach dotychczasowa oferta będzie kontynuowana ze względu na bardzo duże zainteresowanie.
W tym roku wybudowano kompleks boisk sportowych w Chrzczance Włościańskiej, a w Starym Bosewie kończą się prace związane z budową hali gimnastycznej. Planowana jest budowa basenu oraz boisk wielofunkcyjnych przy szkołach dla potrzeb środowiska lokalnego.
Wytyczone i oznakowane szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe dają możliwość atrakcyjnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Sport i rekreacja nie tylko przyczyniają się do poprawy naszego zdrowia, ale także przynoszą korzyści społeczne i edukacyjne. Dlatego warto inwestować w rozwój bazy sportowej.

2. Jakie są założenia Pańskiego programu dotyczącego kwestii edukacji i placówek oświatowych w gminie?
Stały wzrost poziomu kształcenia jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Przeprowadziliśmy szereg inwestycji mających na celu poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury służącej edukacji. Dzięki temu jakość warunków oraz działań prowadzonych przez placówki oświatowe znacznie się poprawiła. Sale lekcyjne i pracownie są wyposażone w nowoczesne sprzęty i pomoce dydaktyczne.
Zależy mi na tym, by placówki oświatowe wzbogacały ofertę zajęć pozalekcyjnych. Będę więc namawiał dyrektorów, by składali wnioski do programu Kapitał Ludzki w celu pozyskania funduszy na ten cel.
Ważną, być może nawet najważniejszą, jest edukacja małych dzieci. W celu umożliwienia maluchom wczesnej edukacji utworzono w gminie pięć ośrodków przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W zajęciach z dziećmi uczestniczą rodzice na podstawie umowy o współpracy określającej zakres wzajemnych zobowiązań.

3. Jako przyszły wójt, jakie chce Pan poczynić inwestycje w gminie?
• Modernizacja dróg utwardzonych
• Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Bosewie
• Rozbudowa sieci wodociągowej
• Działania proekologiczne – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (szkoły) i na budynkach prywatnych, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków
• W ramach porozumienia podpisanego z powiatami ostrołęckim i wyszkowskim gmina będzie realizowała zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu przez przebudowę ciągu drogowego Kunin-Chrzczanka Włościańska-Stare Bosewo-Przetycz Folwark-Sieczychy do drogi powiatowej nr 4407W”. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 7, 5 mln. zł
• W ramach Programu Rozwoju Wsi zostanie przeprowadzony remont remizy w Sieczychach, zagospodarowanie sali gimnastycznej w Starym Bosewie na świetlicę i bibliotekę, przebudowa świetlicy w Prabutach na Wiejski Dom Kultury
• Termoizolacje budynków użyteczności publicznej
• Realizacja projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 286 gospodarstw domowych na terenie gminy Długosiodło.

4. Jakie są założenia Pańskiej polityki gospodarczej jako przyszłego wójta? (polityka podatkowa, plany wspierania przedsiębiorstw itp.)
• Wspieranie przedsiębiorczości poprzez tworzenie przyjaznej administracji
• Zachęta do tworzenia małych przedsiębiorstw, a tym samym, nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy
• Będę dążył do tego, by nowi inwestorzy płacili niższe podatki

5. Jaki ma Pan pomysł na rozwój kultury w gminie na najbliższe 4 lata?
Wypracowane w ciągu ostatnich kilku formy działalności kulturalnej wpisały się w „krajobraz gminy” Działania, które cieszą się zainteresowaniem ze strony mieszkańców powinny rozwijać się i wzbogacać o nowe formy. Działalność instytucji kultury powinny dopełniać inne podmioty współpracujące z gminą – organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby prywatne. Zaangażowanie i współpraca różnych grup i środowisk buduje silną tożsamość wyrażającą się w kultywowaniu tradycji i twórczości regionalnej.

Cykl imprez plenerowych, uroczystości patriotycznych i okolicznościowych powinien być wzbogacany o nowe propozycje wynikające z potrzeb mieszkańców.
W wyremontowanym obiekcie w Jaszczułtach powstanie świetlica, w której będzie się rozwijać życie kulturalne. W najbliższych latach zostaną przystosowane do takich działań również budynki w Starym Bosewie i Prabutach.
Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży powinna dawać młodym ludziom możliwość rozwijania swoich talentów artystycznych.

6. Jak będzie wyglądać Pańska polityka społeczna?
• Będę kontynuował i rozwijał współpracę z organizacjami pozarządowymi, wspierając ich działania na rzecz lokalnego środowiska
• Pomoc społeczna będzie kierowana do najbardziej potrzebujących (większy nadzór nad przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej)
• Jestem zwolennikiem stworzenia warunków pracy osobom najbardziej potrzebującym wsparcia

Agrafka

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl