Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 października 2020 r., imieniny Iwony, Sabiny

Co sądzą na temat spraw miasta?

Ikona
(Zam: 02.11.2010 r., godz. 13.00)

Zadaliśmy kandydatom na burmistrza pytania dotyczące spraw Wyszkowa, budowy ratusza, problemów z parkowaniem itp. Jedynym, który nie zechciał się wypowiedzieć był Zdzisław Damian Bocian. Poniżej prezentujemy odpowiedzi pozostałych kandydatów.

Foto
Agnieszka Londzin
Agnieszka Londzin
Wiek: 36 lat
wykształcenie: wyższe magisterskie + podyplomowe ekonomiczne
Zawód: urzędnik

1.Najpilniejsze inwestycje w gminie
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście i na terenach wiejskich
• rozbudowa sieci ulic i dróg oraz remont ulic już istniejących
• wdrożenie projektu pozyskiwania energii odnawialnej
• rozwój TBS jako metody zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, natomiast dla osób będących w trudnej sytuacji bytowej należy zwiększyć liczbę lokali socjalnych poprzez budowę nowych mieszkań i adaptację budynków już istniejących.
• w fatalnym stanie jest dworzec PKP i PKS, a powinien być wizytówką miasta
• podjęcie działań zmierzających do stworzenia przyjaznego urzędu dla mieszkańców np. poprzez wdrożenie programu e-urząd
• rozwój systemu stypendialnego przez zwiększenie środków z budżetu gminy

2. Strategia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
• wprowadzenie monitoringu w miejscach niebezpiecznych np. pomiędzy dużymi skupiskami bloków
• właściwe oświetlenie w Wyszkowie przejść dla pieszych
• zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Policją a Strażą Miejską, poprzez wspólnie planowane i realizowane przedsięwzięcia z zakresu utrzymania porządku i bezpieczeństwa w gminie
• podjęcie współpracy ze szkołami (rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z młodzieżą, rodzicami, pedagogami), poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej
• podjęcie działań dla ograniczenia zagrożenia powodziowego dla mieszkańców gmin.

3. Co zamierza Pani zrobić w kierunku zwiększenia liczby miejsc pracy na lokalnym rynku?/br
• zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania na teren naszej gminy – przekonanie poprzez zastosowanie preferencyjnych stawek w podatkach lokalnych, np. ulga w podatku uzależniona będzie od ilości osób zatrudnionych
• prawne i praktyczne zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, w tym powiększenie specjalnej strefy ekonomicznej
• objęcie specjalnym systemem ulg podatkowych osób rozpoczynających działalność gospodarczą, zwłaszcza absolwentów szkół
• organizacja warsztatów i szkoleń dla absolwentów

4. Pomysł na rozwiązanie problemów z parkowaniem w mieście
• właściwa organizacja ruchu (strefy ograniczonej dostępności, parkowania i prędkości), rozbudowa sieci transportu zbiorowego, zróżnicowanie dostępności samochodu w różnych obszarach miasta
• rozbudowa sieci ulic i lokalizacja nowych parkingów na pozostałym obszarze miasta
• oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego, ale do tego jest potrzebny III i IV etap obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa, a przede wszystkim budowa obwodnicy północno wschodniej Wyszków
• właściwym rozwiązaniem jest budowa parkingów, w tym podziemnych, wielopoziomowych z częścią komercyjną, finansowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym

5. Centrum miasta – pomysł na jego zagospodarowanie
Zagospodarowanie centrum miasta w części usług publicznych (w tym ratusza) wymaga, ze względu na wagę sprawy, przeprowadzenia ogólnokrajowego konkursu. Realizacja tego zadania winna być przeprowadzona w okresie dobrej koniunktury gospodarczej przy możliwie małym, a nawet „zerowym”, wkładzie samorządu lokalnego w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Wkładem gminy byłyby zasoby w postaci gruntów.
Pragnę zasadniczo zmienić sposób przygotowania, sporządzania i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we współdziałaniu z mieszkańcami miasta i gminy, które ściśle realizowane, winny wpłynąć na poprawę życia mieszkańców miasta i gminy Wyszków. Obecnie obowiązujący miejscowy plan dotyczący np. centrum, spowodował niewspółmierną do potrzeb, koncentrację obiektów handlowych w ścisłym centrum miasta, bez zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. W związku z tym, tworzą się niesamowite korki, a spotęgowany ruch uliczny zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Wyszkowa. Chciałabym wraz z radnymi miejskiej rady i mieszkańcami Wyszkowa, mieć decydujący wpływ na architekturę nowych obiektów, by nie było takiej dowolności w tej dziedzinie, jaka występuje obecnie, między innymi powołując architekta miejskiego, aby nadzorował właściwy rozwój miasta. Podejmę zdecydowane działania, by nasze miasto Wyszków miało wreszcie centrum z prawdziwego zdarzenia, a nie handlową, zakorkowaną ul. Sowińskiego. Normą stanie się zasięganie opinii twórców i naszych mieszkańców, by przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów dominujących w wyznaczonym centrum miasta, przedkładać do wglądu i do dyskusji, opracowaną przez miasto architekturę całej ulicy, by zachować zaakceptowany ład przestrzenny. Włączę w ten sposób społeczeństwo w kształtowanie wizerunku naszego miasta, które poprzez konsultacje, w zakresie rozwoju miasta i gminy będzie się integrować i identyfikować z jego rozwojem. Należy niezwłocznie „wyprowadzić” z ul. Sowińskiego ruch tranzytowy. Chciałabym również uczestniczyć, w porozumieniu z zarządami spółdzielni mieszkaniowych, w programie rewitalizacji starszych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ich termomodernizacji, zmiany architektury poprzez ewentualną nadbudowę poddaszy użytkowych bądź dodatkowego piętra, a także ustalić ich kolorystykę, nadającą przyjazny i praktyczny charakter naszym osiedlom. Wyznaczę priorytety komunikacyjne, by zapobiec korkowaniu się miasta, jak to ma miejsce obecnie. Zmienię sposób kształtowania małej architektury, terenów zielonych i rekreacyjnych, by w pełni były użyteczne dla naszych mieszkańców. Podejmę starania, by w sposób przemyślany, wykorzystać skarpę nadrzeczną, „przybliżając” rzekę Bug mieszkańcom Wyszkowa w celach rekreacyjnych.

6. Budowa ratusza – gdzie, kiedy, za ile?
Ratusz powinien powstać w zgodzie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak wiemy, obecnie są promowane dwie koncepcje budowy ratusza. Jedna stanowić by miała wybudowanie nowego budynku przy ul. Sowińskiego, druga z kolei koncepcja polega na rozbudowie istniejącego budynku. Uważam, że koncepcja rozbudowy istniejącej siedziby powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. W centrum miasta powinien powstać budynek, który nadał by miastu jego charakter. Ratusz nie może powstać kosztem zaniechania realizacji innych pilnych dla miasta, inwestycji.


Foto
Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski
Wiek – 36 lat
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Zawód: burmistrz Wyszkowa

1.Najpilniejsze inwestycje w gminie
W mieście: budowa kanalizacji i dróg na podmiejskich osiedlach, porządkowanie śródmieścia, kontynuacja działań zmierzających do poprawy estetyki. Dalsza budowa centrum miasta powinna w końcu zapewnić naszej trzydziestotysięcznej społeczności prawdziwe funkcje miejskie – poza usługami administracyjnymi i komercyjnymi, będzie to miejsce wypoczynku i spotkań dla ludzi w każdym wieku.
Na wsiach: kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i dróg. W najbliższych latach w oparciu o środki unijne, na pewno powstanie kanalizacja w Rybienku Starym, Rybnie i Tulewie Górnym, oraz rozpocznie się budowa kanalizacji w Rybienku Nowym. Co roku chciałbym budować kolejne odcinki dróg na wsiach. Mamy też ambicje, by powstały sale gimnastyczne przy szkołach w Leszczydole Starym i Rybnie.
Chcę również wprowadzić model budownictwa wielorodzinnego dla osób młodych, często pracujących w Warszawie, które chcą mieszkać w naszej gminie. Nie każdego stać na budowę własnego domu, a udostępnienie terenów inwestycyjnych na obrzeżach naszej gminy, szczególnie przy trasie S8, powinno przyczynić się do obniżenia ceny mieszkań i skrócenia czasu dojazdu do pracy

2. Strategia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
Dalsza rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta (projekt jest obecnie realizowany w oparciu o fundusze unijne we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji). Dalsze finansowanie przez gminę Wyszków dodatkowych patroli policji. Kontynuacja wyposażania jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy oraz szkolenia ratowników. Zaangażowanie wszystkich służb miejskich i powiatowych do planowych działań przeciwpowodziowych. Ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie jest dalsza rozbudowa stałych barier dla wody (np. w obecnej kadencji został wyremontowany, ze wsparciem gminy Wyszków, wał przeciwpowodziowy na os. Latoszek), jednak koszt ich budowy jest na tyle wysoki, że musimy je realizować wspólnie z urzędem marszałkowskim. Chciałbym też doprowadzić do zwiększenie aktywności powiatowej komisji bezpieczeństwa.

3. Co zamierza Pan zrobić w kierunku zwiększenia liczby miejsc pracy na lokalnym rynku?
W ostatnich latach pokazałem, że potrafię przyciągnąć do naszego miasta nowych, dużych pracodawców. Podstawowym problemem dla kolejnych potencjalnych inwestorów jest brak w naszym mieście odpowiednio przygotowanych działek inwestycyjnych. Miasto musi kontynuować scalanie nieruchomości w działki o powierzchni co najmniej 5 tysięcy metrów i wystawianie ich na przetarg. Dalej prowadził będę elastyczną politykę podatkową. Chciałbym też wzmocnić promocję gospodarczą gminy, chociażby w Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych czy innych agendach rządowych i samorządowych. Dla potencjalnych inwestorów ważna jest też kontynuacja rozbudowy dróg dojazdowych i kompleksowe uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Będę kontynuował współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, aby wzmocnić efekt realizowanych przez ten urząd programów (np. dotacje dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą, na tworzenie miejsc pracy czy staże).

4. Pomysł na rozwiązanie problemów z parkowaniem w mieście
• budowa przez samorząd miejski i powiatowy dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż każdej remontowanej drogi
• restrykcyjne egzekwowanie przez służby powiatowe budowy odpowiedniej ilości miejsc parkingowych przez właścicieli nieruchomości usługowych jak np. sklepy
• promocja poprawnego parkowania
• budowa parkingu miejskiego w centrum miasta (na przykład w formie parkingu podziemnego pod planowanym rynkiem czy poprzez zagospodarowanie jednej z miejskich działek)

5. Centrum miasta, pomysł na jego zagospodarowanie
Jeszcze do niedawna nie było wiadomo, gdzie w Wyszkowie jest centrum. Dziś powoli możemy je już zobaczyć – to miejsce w okolicach Galerii Wyszków, między ul. Pułtuską a Kościuszki. Centrum miasta to jego serce i powinno zapewnić naszej trzydziestotysięcznej społeczności prawdziwe funkcje miejskie. Przede wszystkim powinien powstać rynek miejski, miejsce ,w którym będzie można się spotkać, zaprosić znajomych albo wspólnie poświętować ważne uroczystości (np. Dzień Niepodległości czy Sylwester). Centrum miasta to nie tylko tereny publiczne, to też sklepy, galerie, mała architektura. Te elementy już powstają – zbliżając nas do efektu finalnego. Jednym z ważnych elementów centrum będzie oczywiście przyszły ratusz miejski – który winien być reprezentacyjny, nowoczesny, ale też ponadczasowy.
W naszym mieście muszą być takie miejsca, gdzie mieszkańcy i goście będą mogli w łatwy sposób dotrzeć do poszczególnych instytucji i uzyskać dobrą i fachową pomoc w rozwiązywaniu ich spraw i problemów – te funkcje będzie spełniało nowe centrum i jego otoczenie. Nie możemy też zapominać o innych – matki z dziećmi, osoby starsze muszą przecież gdzieś odpocząć i pospacerować – w tym celu chcę dalej rewitalizować park i nabrzeże Bugu jako miejsca blisko centrum, a jednocześnie będące oazą spokoju. Podobnie jak w domu, bo Wyszków jest przecież naszym wspólnym domem, tworzymy strefę dzienną tam, gdzie przyjmujemy przyjaciół, jemy wspólnie posiłki oraz strefę bardziej intymną, gdzie śpimy. Te strefy nie mogą się wzajemnie przenikać, bo domownicy – mieszkańcy będą sobie wzajemnie przeszkadzać – różne potrzeby mieszkańców muszą znaleźć odzwierciedlenie w harmonijnym układzie urbanistycznym miasta tak, aby każdy z nas znalazł swoją cząstkę w swoim ulubionym miejscu.

6. Budowa ratusza gdzie, kiedy, za ile?
Przyszły ratusz będzie budowany w centrum miasta w pobliżu ulicy 11-go Listopada i Sowińskiego. Ma on przyczynić się przede wszystkim do poprawy warunków obsługi interesantów, a także być wizytówką naszego miasta. To nie ma być „pałac” dla urzędników – będą tam rozwiązania praktyczne, mające też na celu poprawę efektywności pracy. Jego organizacja będzie skorelowana z wdrażaną z funduszy unijnych e-administracją. Bliskie sąsiedztwo innych Urzędów (Skarbowy, Pracy, sąd, ZUS kancelarie notarialne, banki) poprawi dostępność również tych instytucji dla naszych interesantów. Wybudowane miejsca parkingowe (nadziemne i podziemne) będą służyły nie tylko interesantom i pracownikom urzędu, ale wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym. Co do dokładnych kosztów realizacji inwestycji to będzie o nich można mówić dopiero po wykonaniu projektu. Dopuszczałbym sprzedaż części pomieszczeń budynku dla najemców komercyjnych (usługi bankowe, prawne itp.) – by obniżyć koszty dla gminy. Samą budowę ratusza chciałbym rozpocząć już w 2012 roku.


Foto
Teresa Trzaska
Teresa Trzaska
Wiek 54 lata
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Zawód: zastępca burmistrza Wyszkowa

1.Najpilniejsze inwestycje w gminie
Najpilniejsze inwestycje w gminie to te, które zaspokajają priorytetowe potrzeby mieszkańców oraz, równolegle te, które wpłyną na rozwój miasta i gminy. Z pewnością konsultacje społeczne pokazują najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Istnieje na terenie gminy wiele terenów, gdzie nie ma kanalizacji, ale także w wielu ważnych miejscach brakuje wodociągów. Wciąż ogromnym problemem są drogi – te, które ułatwiają życie w centrum miasta, ale w szczególności małe ulice na osiedlach i wiele dróg wiejskich. Istotną potrzebą są sale gimnastyczne przy szkołach wiejskich w Leszczydole Starym, Rybnie, albo rozbudowa i modernizacja sali w Leszczydole Nowinach i Rybienku Leśnym. Należy także rozwiązać problem hali sportowej, bądź sali gimnastycznej przy Zespole Szkół na osiedlu Polonez. Wskazana będzie determinacja w przeprowadzeniu procesu budowy przedszkola przy ulicy Meliorantów. Przygotowanie infrastruktury, w tym wspieranie przedsiębiorców w obszarze szeroko pojętej turystyki, który to obszar w perspektywie może przynieść dodatkowe zatrudnienie oraz zwiększyć atrakcyjność naszego terenu.
W obszarze społecznym niezbędna jest inwestycja pod nazwą Centrum Edukacji Społecznej, w którym mogłaby się odbywać praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, czy znalazłyby tam swoje miejsce organizacje pozarządowe.
Widzę potrzebę zagospodarowania nadbrzeża Bugu wraz z realizacją zadania pod nazwą Muzeum Wojny Polsko-Bolszewickiej.
Bardzo ważną kwestią jest budownictwo socjalne, bądź też wspieranie budownictwa społecznego.

2. Strategia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
Głównym kierunkiem takiej strategii powinna być profesjonalna współpraca między instytucjami i służbami do tego powołanymi, w szczególności, w zakresie wspierania rodziny, w rozwiązywaniu jej problemów, w tym z nieletnimi dziećmi, które wykazują destrukcyjne zachowania, czy też z osobami z problemem alkoholowym, stosującymi przemoc. W zakresie stosowania restrykcyjnych metod należy tak współpracować z samorządem powiatowym oraz ze służbami, głównie policją, by reagować na ich potrzeby, które w konsekwencji uczynią tę pracę skuteczniejszą. Myślę tu o wspieraniu policji w zakresie kadrowym i sprzętowym. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby budżet państwa realnie ocenił potrzeby policji.
Monitoring spełnia swoją rolę, lecz są miejsca, gdzie należy go rozbudować. On sam nie zastąpi jednak szybkiej reakcji służb i nieuchronności kary. Straż Miejska winna swe wysiłki kierować na monitoring czystości miasta i gminy oraz bezpieczeństwo w takich miejscach jak np. szkoły.

3. Co zamierza Pani zrobić w kierunku zwiększenia liczby miejsc pracy na lokalnym rynku?
Po pierwsze, to udzielać różnorakiego wsparcia dla osób chcących tworzyć mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich. Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do tego typu działań. Tworzenie mechanizmów do rozwoju turystyki, by mogły rozwijać się usługi. Stosowanie specjalnych ulg dla firm najszerzej reprezentowanych, by mogły się rozwijać i tym samym zwiększyć zatrudnienie. Szeroka edukacja w dziedzinie przedsiębiorczości, wspieranie przedsiębiorstw już istniejących oraz promowanie gminy w kraju i zagranicą w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych. Wreszcie taka współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz szkołami ponadgimnazjalnymi, by dostosować ofertę edukacyjną, tj. kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

4. Pomysł na rozwiązanie problemów z parkowaniem w mieście
W istniejącej już zabudowie nie przewidziano przed laty wystarczającego terenu pod parkingi. Stąd w chwili obecnej w tych skupiskach samorząd może współpracować ze wspólnotami i właścicielami terenów w zakresie planowania budowy nowych tam, gdzie to możliwe. Czasem, niestety, odbywa się to kosztem terenów zieleni czy placów zabaw. W nowo budowanych obiektach należy przewidzieć taką przestrzeń, a zapisać ją np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W nowych inwestycjach handlowych przewidzieć podziemne parkingi. Tam, gdzie to możliwe, poszerzyć zatoczki parkingowe przy ulicach.

5. Centrum miasta, pomysł na jego zagospodarowanie
Ład architektoniczny, który się tworzy, od lat nie może być radykalnie zmieniony. Główne spojrzenie powinno mieć charakter dostosowany do już istniejącego, bo nie można, np. obok galerii Centrum zastosować architektury np. w stylu barokowym z ozdobnymi elementami. Korzystałabym z pomysłów profesjonalistów: architektów (bądź studentów), którzy proponowaliby różnorodne rozwiązania, przedstawiane do konsultacji społecznych. To od strony estetycznej. Od strony funkcjonalnej –oprócz usług różnego rodzaju, powinno być to miejsce do spotkań, odpoczynku, czy kontaktu z szeroko pojętą kulturą. Zdecydowanie wykorzystałabym profesjonalizm architektów zieleni w celu zagospodarowania zieleni miejskiej wraz z małą architekturą. Jak widać choćby po obecnym zagospodarowaniu centrum, powinno ono być planowane z perspektywicznym, wizjonerskim spojrzeniem. Czy tak jest, mieszkańcy mogą sami ocenić. Obecna dyskusja dotyka tylko fragmentów tego obszaru, który, niestety, może być zmieniany w pewnych granicach, ale nie radykalnie.

6. Budowa ratusza gdzie, kiedy, za ile?
Właśnie elementem, który może zdecydowanie, od strony wizualnej, zarysować centrum i nadać mu charakter, może być ratusz. Traktuję to bardziej w kategorii wizerunkowej, bo jeśli chodziłoby tylko o usługi, czy miejsce pracy dla urzędników, to rzeczywiście należy szukać tańszych rozwiązań. Gdyby dało się zbudować ratusz w partnerstwie publiczno-prywatnym, w kosztach jak najmniej obciążających budżet gminy, to należałoby wówczas zebrać różne koncepcje architektoniczne (np. rozpisanie konkursu dla studentów architektury – ja bardzo wierzę w młodych ludzi!) i wybrać najbardziej odpowiednią. Projekty poddam konsultacjom społecznym. Jest to temat ważny, bo ważny jest wizerunek miasta i dobre samopoczucie mieszkańców. Niemniej jednak, mam świadomość, że wciąż przekazywane zadania przez rząd i parlament na samorządy, w ramach decentralizacji władzy, przy niewystarczającym finansowaniu tych zadań „przez centralę” może znacząco obciążyć budżet gminy. Stąd też należy prowadzić bardzo rozważną, racjonalną gospodarkę finansową, by w pierwszej kolejności były zaspokajane priorytetowe potrzeby mieszkańców. No, ale intensyfikować wysiłki w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym unijnych.


Foto
Adam Warpas
Adam Warpas
Wiek: 38
Wykształcenie: wyższe
Zawód wyuczony, ostatnio wykonywany (miejsce pracy): ekonomista,
politolog, wkonywany - główny specjalista ds. ustawodawstwa UE, Biuro
Regulacji Prawnych Poczta Polska S.A., członek Rady Nadzorczej PP S.A

1. Najpilniejsze inwestycje w gminie
Pojęcie „najpilniejsze” jest dość względne. Dla danego środowiska będzie ważniejsza inna inwestycja niż dla pozostałych. Dlatego proponuję zawarcie zaraz po wyborach kontraktu społecznego, stworzonego na podstawie programu, strategii gminy i konsultacji społecznych. Będzie on zobowiązaniem władz/burmistrza do najważniejszych działań/inwestycji w tej kadencji. Na pewno znajdą się w nim także inwestycje strategiczne – istotne dla wszystkich, np. zakończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej oraz skanalizowanie gminy.

2. Strategia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
Nie zamierzam tolerować żadnego łamania prawa. Szczególnie w obszarach dotyczących młodzieży. Ale kwestie bezpieczeństwa to także przeciwdziałanie zagrożeniom. Dlatego samorząd będzie preferował inwestycje w nowoczesne, bezpieczne technologie niezagrażające mieszkańcom. Będziemy doświetlać miejsca szczególnie niebezpieczne, tereny rekreacyjne i place zabaw, a także zapobiegać powstawaniu obszarów podatnych na rozwój przestępczości. Dokończymy rozbudowę monitoringu miejskiego. Brakuje go m.in. na osiedlu Polonez.

3. Co zamierza Pan zrobić w kierunku zwiększenia liczby miejsc pracy na lokalnym rynku?
Nie tylko duże podmioty generują miejsca pracy. W Polsce 99,8% firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. 96% z nich nie zatrudnia więcej niż 9 osób. Często to firmy rodzinne. To one generują przychód gminy z różnych podatków, a są jednocześnie narażone na największe bariery. Działania wspierające samorządu będą więc skierowane również na ten segment. Chciałbym, aby szczególne wsparcie otrzymał lokalny sektor turystyki i usługi z nim związane. Podejmę też próbę stworzenia inwestycji na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

4. Pomysł na rozwiązanie problemów z parkowaniem w mieście
Parkingi trzeba po prostu budować. Tak jak to robi np. spółdzielnia mieszkaniowa. Wszelkie inne działania to tylko pudrowanie problemu. Parkingów brakuje szczególnie w centrum. Plan zagospodarowania powinien przewidywać konieczność wykonania odpowiedniej ich liczby przy każdej inwestycji. Są miasta, gdzie na jeden lokal mieszkalny wymaga się 3 miejsc parkingowych. Kij ma jednak dwa końce. Przyjdzie moment, że większym problemem stanie się natężenie ruchu. Wtedy pozostaną nam rozwiązania komunikacji zbiorowej. Być może bezpłatne linie autobusowe.

5. Centrum miasta, pomysł na jego zagospodarowanie
Istnieje koncepcja zagospodarowania centrum, zatwierdzona przez organy gminy. Zgadzam się z nią. Ma być to obszar koncentracji funkcji administracyjnych i społecznych oraz nowy rynek. Ponadto szanuję pracę dotychczas włożoną w projekt i wydane na nią publiczne pieniądze. Jedyne czego potrzeba, to determinacja i konsekwencja w działaniu.

6. Budowa ratusza, gdzie, kiedy, za ile?
Miejsce ratusza jest w centrum miasta. To inwestycja na dziesiątki, a nawet setki lat. Trzeba obliczyć koszty użytkowania/remontów obecnej siedziby przez maksymalny możliwy okres i porównać z przewidywanym kosztem nowej. Może się okazać, że im szybciej zaczniemy – tym będzie taniej. Wtedy warto spróbować, ale koszty rozłożyć na wiele lat. Obecna lokalizacja może finansować część nowej inwestycji – np. z wynajmu lub dzierżawy na obiekt o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym. Można też w ramach nowej inwestycji wybudować część lokali pod wynajem, a z przychodów spłacać kredyt. W sprawę, jako podmiot bezpośrednio zainteresowany, powinno się włączyć również starostwo powiatowe.

Komentarze

ładnie
Dodane przez Arstet, w dniu 03.11.2010 r., godz. 12.58
Zdzisław Damian Bocian nie miał nic do powiedzenia? Ciekawi mnie lokacja przedszkola na ulicy meliorantów, przecież to koniec miasta, jeśli ma być zlikwidowane to z 11 listopada i przeniesione na ulicę meliorantów to decyzja ta jest chybiona. Zamiast wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców i lokację umieścić między dwoma największymi osiedlami Wyszkowa, to wypycha się taką placówkę prawie poza miasto. Co do poprawy wizerunku architektury miasta to już jest za późno, trzeba było wcześniej o tym pomyśleć a nie stawiać w jednym miejscu murki, w innym sadzić kwiatki i budować ronda koniecznie na każdym skrzyżowaniu. Ale spróbować zawsze można. Co ze śmieciami? Nie ma o tym słowa a przecież to też jest problem. Szczególnie terenów podmiejskich gdzie nikt śmieci nie segreguje tylko wszystko wywalają do lasu a worki nawet w mieście stoją przy drogach. Sprawa przedsiębiorczości to sprawa zrąbana na szczeblu przepisów prawnych i podatków i tu niewiele da się zrobić. Można pokusić się o wystawianie terenów pod inwestycje, tak, ale tu chodzi też o podatki jakie uczciwy przedsiębiorca musi zapłacić i ile papierów przerzucić w czasie działalności. Jak ktoś chce prowadzić interes to mu się w tym kraju rzuca kłody pod nogi, zamiast dawać rower, żeby szybciej pojechał do przodu. Tylko na początek pożyczkę dają a potem doją 3 krotność tego co ktoś włożył w działalność.
Dodane przez maja, w dniu 03.11.2010 r., godz. 13.40
Krew mnie zalewa, od 6 lat walczę o to aby na osiedlu ulic Ruczajowa, Chabrowa, Bławatkowa UM rozpoczął inwestycję budowy kanalizacji sanitarno ściekowej i d..pa blada, a niby dla GN (i innych kandydatów) to taki priorytet. G..wno prawda, po wyborach przez kolejne lata będę słyszała: 'tak, pamiętamy, jest to dla nas prorytet, może w przyszłym roku'....tylko że właściciele działek budować się nie mogą do czasu rozpoczęcia ww. inwestycji. Jedna wielka ściema, zwłaszcza Pana GN, który miał już okazję się wykazać!
nie tędy droga
Dodane przez zabużak, w dniu 03.11.2010 r., godz. 19.07
"Chcę również wprowadzić model budownictwa wielorodzinnego dla osób młodych, często pracujących w Warszawie, które chcą mieszkać w naszej gminie. Nie każdego stać na budowę własnego domu, a udostępnienie terenów inwestycyjnych na obrzeżach naszej gminy, szczególnie przy trasie S8, powinno przyczynić się do obniżenia ceny mieszkań i skrócenia czasu dojazdu do pracy" O jaki model chodzi, p. burmistrzu, o jakie ceny mieszkań? Czy na poziomie firm komercyjnych p. Borka i Łukasiuka?
Co z miejscami pracy
Dodane przez Wyszkowianka, w dniu 04.11.2010 r., godz. 12.51
Jak stworzyć nowe zakłady pracy, żeby ruszyła jakaś produkcja, a nie nowe galerie, bo za co ludzie będą w nich kupować. Kiedy młodzi ludzienie przestaną uciekać do Warszawy, a pozostali przestaną tracić kilka godzin na dojazdy do pracy.
przed i po Wyborach
Dodane przez 1948, w dniu 04.11.2010 r., godz. 20.25
Moim marzeniem jest Burmistrz – gospodarz, ale jestem realistą i wątpię czy sen się spełni. Państwo kandydaci (i obecny Burmistrz) przekonują nas, co ewentualnie zbudują gdy będą mieli środki: z naszych podatków lub z zaciągniętych nowych kredytów. Nikt z Państwa nie ma wizji jak zdobyć środki na swoje pomysły. Moim zdaniem przede wszystkim należy podnieść poziom zatrudnionych w Urzędzie ludzi (nikt z Państwa nie ma takich zamiarów). Należy pozyskać pracowników przede wszystkim umiejących zdobywać unijne pieniądze, nie tylko nasze „podatkowe”. Nikt z prezentowanych kandydatów nie ma koncepcji co zrobić, aby mieszkańcom Wyszkowa żyło się taniej: może warto byłoby się zastanowić i wykonać odwierty do gorących złóż w głębi ziemi, które ogrzać mogą tanią energią mieszkania w mieście i okolicach ? W innych miastach mogą, więc dlaczego nie u nas ? Nie oczekuję od Burmistrza cudów, ale od czego są marzenia?
Słuszna uwaga
Dodane przez G, w dniu 04.11.2010 r., godz. 21.13
Słuszna uwaga Pani Agnieszko o dokończeniu budowy północnej obwodnicy miasta. Niestety aktualny Pan GBURmistrz ma w poważaniu spokój i dobro naszych dzieci - dla niego ciężarówki mogłyby jeździć nawet Aleją Róż, aby tylko on był przy korycie. Niestety, społeczeństwo nie ma możliwośc wyegzekwowania(chyba że na wyborach na kolejną kadencję) spełnienia wyborczych obietnic. Grześkowi już podziękujemy.
nowa klasyfikacja zawodów
Dodane przez ds, w dniu 05.11.2010 r., godz. 04.34
"...a mój mąż, mój mąż jest z zawodu dyrektorem"
nowa klasyfikacja zawodów
Dodane przez ja, w dniu 05.11.2010 r., godz. 21.02
jak to dobrze że ludzie pamiętają komedie i cytaty z Barei. Może -z tej samej serii - przyszły burmistrz zaplanuje nam jezioro na miejscu ratusza. Byłoby przynajmniej śmiesznie bo na razie jest strasznie.
trudny wybór
Dodane przez wyborca, w dniu 06.11.2010 r., godz. 10.27
ble, ble, ble......wg. mnie stajemy przed wyborem między: cholerą, tyfusem, dżumą, dyfterytem i jeszcze jedną chorobą która tu się nie ujawniła- klasyfikacja zapożyczona od Korwina :)
pytanie
Dodane przez Stary Wyszkowianin, w dniu 06.11.2010 r., godz. 12.04
Dlaczego pod żadnym z pozostałych artykułów nie można napisać komentarza? Coście tam znów zmajstrowali?
Dodane przez ambra, w dniu 06.11.2010 r., godz. 18.36
A nowosielski jak wypłoch na tym zdjęciu. Precz z wypłochami.
Dodane przez Michał, w dniu 07.11.2010 r., godz. 10.23
Grzesiek, jaka fotka ;D leżę i kwiczę
hipokryzja
Dodane przez Wojski, w dniu 08.11.2010 r., godz. 10.00
szkoda czasu na czytanie banialuków ale jeśli ktoś się poświęcił niech napisze w komentarzu czy któryś z kandydatów zgłosił chęć walki z korupcją i nepotyzmem w urzędach (o Nowosielskim i Trzasce nie piszcie bo oni mogli a nic nie zrobili w tej sprawie)
Dodane przez Anonim, w dniu 09.11.2010 r., godz. 07.04
cyt. nowa klasyfikacja zawodów Dodane przez ds, w dniu 05.11.2010 r., godz. 05.34 "...a mój mąż, mój mąż jest z zawodu dyrektorem" też o tym pomyślałem :D
Dodane przez k, w dniu 09.11.2010 r., godz. 08.47
jest tyle terenu w wyszkowie i w okolicach na budowanie osiedli mieszkaniowych jak beda tansze to i chetni sie znajda miedzy innymi za tesco czy za niby obwodnica ul matejki tylko zmienic profil gruntow i mozna budowac a nie blok na bloku za kosmiczne ceny
A co z młodymi ludźmi?
Dodane przez studentka, w dniu 09.11.2010 r., godz. 16.06
A ja mam takie pytanie, jakie propozycje mają nasi kandydaci dla młodych ludzi? Czy musimy jeździć za pracą do Warszawy bo tu u nas w Wyszkowie, żadnej pracy nie dostaniesz bez znajomości i nie ważne, czy studiujesz, czy już masz magistra, czy masz skończoną szkołę średnią -bez znajomości ani rusz!!
Dodane przez Anonim, w dniu 02.03.2011 r., godz. 17.21
Prznajmniej przedstawili swoje plany jasno. Są też tacy, którzy mówią wybieżcie nas a pokarzemy co zrobimy .......

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl