Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 września 2022 r., imieniny Cypriana, JustynyJakie podatki w 2013 r.

(Zam: 19.12.2012 r., godz. 10.30)

Radni określili stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywać w przyszłym roku.

Obniżyli średnią cenę skupu żyta, która jest podstawą obliczania podatku rolnego, z kwoty 75,86 zł do kwoty 44,00 za 1 dt.
Ustalili też stawki podatku od nieruchomości:
Od gruntów:
1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m kw. powierzchni (w 2012 r. obowiązywała stawka 0,77 zł/m kw.)
2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni (4,33 zł/ha w 2012 r.)
3. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bz, inne tereny zabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bi – 0,41 zł od 1 m kw. powierzchni (0,39 zł/m kw. w 2012 r.)
b) inne niż wymienione powyżej – 0,24 zł od 1 m kw. powierzchni (0,23 zł/m kw. w 2012 r.)
Od budynków lub ich części:
1. Mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (0,55 zł/m kw. w 2012 r.)
2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (18 zł/m kw. w 2012 r.)
3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (10,24 zł/m kw. w 2012 r.)
4.Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (4,45 zł/m kw. w 2012 r.)
5. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- budynków gospodarczych, szop, garaży, składów – 2,10 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (2 zł/m kw. w 2012 r.)
- innych niż wymienione powyżej – 7,20 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (6,88 zł/m kw. w 2012 r.)
3. Od budowli 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. l pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Tak jak w ubiegłym roku, radni zwolnili z podatku nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, grunty zajęte na cmentarze. Zwolnienie nie obowiązuje jeżeli budowle, budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane są na prowadzenie działalności gospodarczej.
Podatek od środków transportowych (bez zmian w stosunku do 2012 r.)
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton
- powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 700 zł
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 800 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1 400 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1700 zł
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 1400 zł
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 1450 zł
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe określa załącznik do uchwały
7. Od autobusu – 1 770 zł.
Pełną treść uchwał można znaleźć na stronie www.rzasnik.pl w zakładce „podatki”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl