Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 09 lipca 2020 r., imieniny Weroniki, Zenona

Czym się będą zajmować

(Zam: 18.01.2012 r., godz. 10.32)

Radni przyjęli plan pracy na 2012 r.

Pierwszy kwartał – sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy za 2011 r. i zatwierdzenie planu pracy na 2012 r., sprawozdanie z pracy stałych komisji Rady Gminy i zapoznanie się z planem pracy na 2012 r., informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 r., uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r., informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r., rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu środków finansowych na fundusz sołecki.
Drugi kwartał – rozpatrzenie sprawozdania wójta z realizacji budżetu za 2011 r.. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wójta, metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za 2011 r., informacja z działalności ochotniczych straży pożarnych.
Trzeci kwartał – informacja z wykonania budżetu za pierwsze 2012 r., o stanie realizacji inwestycji na terenie gminy, z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, przestrzeganie przepisów porządkowych w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych, omówienie kosztów eksploatacji wodociągu, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Czwarty kwartał – informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2012 r., omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 r., uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r., uchwalenie budżetu gminy na 2013 r.

Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl