Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaKolejny przetarg

(Zam: 26.07.2011 r., godz. 11.28)

Gmina ogłasza następny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek.

Działki są niezabudowane, zalesione, położone w miejscowości Popowo-Letnisko (obręb geodezyjny Huta Podgórna Popowo A). Cena wywoławcza działek nr 248 i 249 o powierzchni 3250 ha wynosi po 130 000 zł, działki nr 250/1 o powierzchni 3136 ha – 125 000 zł, nr 252 i 253 o powierzchni 3250 ha – po 130 000 zł, nr 290/1 o powierzchni 2760 ha – 110 000 zł, nr 460 i 466 o powierzchni 3502 ha – po 140 000 zł. Działki znajdują się na terenie ewidencyjnie leśnym, nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się na terenie zabudowy letniskowej. Nieruchomości są wolne od długów i obciążeń, można je oglądać do 12 września. Przetarg odbędzie się 16 września o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w sali konferencyjnej. Warunkiem wzięcia w nim udziału jest wniesienie wadium w wysokości 15 000 zł na jedną działkę, na rachunek – B.S. Ostrów Maz. O/Somianka, konto Urzędu Gminy Somianka Nr 28 8923 1076 0600 0824 2006 0006. Wadium powinno wpłynąć na konto najpóźniej 12 września. Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nieruchomości, pozostałe zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia na wskazane konto. W terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, dokona należnej wpłaty nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Somiance. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności, związane z przeprowadzonym przetargiem, do wójta. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn. Bliższe informacje – w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 29/ 741 87 90 w.43.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl