Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaKonkurs na dyrektora

(Zam: 19.07.2011 r., godz. 11.28)

Ogłoszono konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie. Oferty można składać do 5 sierpnia.

Kandydaci powinni w swoich ofertach umieścić uzasadnienie przystąpienia do konkursu z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki, kopię (podobnie jak inne kopie wymaganych w tej ofercie dokumentów poświadczoną za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, życiorys z opisem pracy zawodowej z uwzględnieniem stażu pracy pedagogicznej, dydaktycznej bądź na stanowisku kierowniczym (w przypadku osób niebędących nauczycielami) wraz z dokumentem to potwierdzającym. Ponadto, należy dołączyć dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studium podyplomowego z zakresu zarządzania lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz kartę oceny pracy lub dorobku zawodowego. Niezbędne są również oświadczenia, że przeciw kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne, o ubezwłasnowolnienie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, nie był ukarany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych i związanych z dysponowaniem środków publicznych. Oferty w kopertach z adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie” składa się do 5 sierpnia do godz. 14.00 – osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu, 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51 (liczy się data wpływu do urzędu). O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl