Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaGOPS informuje

Ikona
(Zam: 12.07.2011 r., godz. 11.25)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawił formy i zakres swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2010 r.

W GOPS zatrudnionych jest siedem osób: kierownik, dwóch pracowników socjalnych, inspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych, referent ds. obsługi funduszu alimentacyjnego, pracownik socjalny finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pracownik biurowy, zatrudniony w ramach prac interwencyjnych. Ośrodek realizował zadania opłacane w całości z dotacji (zasiłki stałe, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne), z budżetu gminy (zasiłki celowe, usługi, opłata za pobyt w DPS) oraz finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z dotacji (zasiłki okresowe, dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności). Objął różnymi formami pomocy 177 gospodarstw domowych, a w nich 581 osób (10,31 proc. mieszkańców gminy). Z pomocy finansowej oraz w naturze skorzystało 150 gospodarstw domowych (8,91proc. mieszkańców gminy). Łączna kwota udzielonej pomocy wynosi 277 223,94 zł (z budżetu wojewody 174 311,99 zł, z budżetu gminy 102 911,95 zł). Pracownicy socjalni przeprowadzili 380 wywiadów środowiskowych oraz 20 alimentacyjnych oraz wydali 400 decyzji. Najczęściej występujące przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej to ubóstwo (97), bezrobocie (53), potrzeba ochrony macierzyństwa (30), długotrwała choroba (54), bezradność opiekuńczo-wychowawcza i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (67), niepełnosprawność (50).
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają pewnych kryteriów przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności, dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 351 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to, finansowane z budżetu państwa, otrzymały 24 osoby; wypłacono 252 świadczeń na kwotę 81 446,86 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za tych, którzy pobierają zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne, a nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu – opłacono 252 składki 24 osobom na kwotę 7 300 zł oraz 24 składki dwóm osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 065,13 zł.
Z zasiłku okresowego przysługującego np. ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, którego wypłata jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa, skorzystało 17 rodzin – wypłacono 71 świadczeń na kwotę 28 127,54 zł.
Zasiłku celowego wypłacono 60 świadczeń 39 rodzinom na kwotę 23 635,99 zł (na zaspokojeniu niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży). Ze specjalnego zasiłku celowego skorzystało 21 rodzin (7 170 zł). Z usług opiekuńczych korzystały 4 osoby, ich koszt wyniósł 15 358,40 zł. Opłacony został pobyt jednego mieszkańca gminy w DPS. Roczna odpłatność wyniosła 19 846,56 zł.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania objęła bezpłatne posiłki dla uczniów i zasiłki celowe dla rodzin na zakup żywności. Na realizację programu wydano 75 085,01 zł (59 500 zł – dotacja, 15 585,01 zł – środki własne). Opłacono dożywianie w szkołach dla 118 dzieci z 52 rodzin (34 068,40 zł za 14 665 posiłków) oraz wypłacono 65 rodzinom 156 zasiłków celowych na żywność na kwotę 37 050 zł.
Pracownicy socjalni pomagają osobom i rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych (renty, emerytury, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, orzeczenia, alimenty), rozdają odzież używaną i obuwie, udzielają niezbędnych informacji.
Ośrodek przyjął 27 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydał 37 decyzji, wypłacono ich 370 na 29 dzieci z 20 rodzin, na kwotę 126 832 zł. Na terenie gminy zamieszkuje 23 dłużników alimentacyjnych.
Ośrodek prowadził program „Uczeń na wsi”, wspomagający osoby niepełnosprawne, w roku szkolnym 2009/2010 z PFRON otrzymano 38 216,10 zł, z których skorzystało 23 uczniów. Realizował projekt „Wyrównać szanse”, wspierające osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy GOPS, które odbyły szkolenie z obsługi komputera oraz ukończyły kursy zawodowe. Na jego realizację wydano 109 145,07 zł (dofinansowanie 97 201,65 zł). Ogółem na działalność GOPS w 2010 r. wydano 2 578 450,19 zł. Środki z budżetu gminy (260 240,45 zł) stanowiły 10,09 proc. wydatków, z budżetu wojewody (92 182 791,99 zł) – 84,66 proc., z PFRON (38 216,10 zł) – 1,48 proc., z Europejskiego Funduszu Społecznego (97 201,65 zł) – 3,77 proc.

E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta