Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 listopada 2020 r., imieniny Flory, Jana

Łatwiej i szybciej w urzędzie

Ikona
(Zam: 12.07.2011 r., godz. 11.45)

1 lipca weszła w życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Upraszcza sposób dokumentowania przed organami administracyjnymi np. wysokości swoich dochodów. Do tego celu wystarczy stosowne oświadczenie.

Zmiany mają uprościć procedury administracyjne, które bywają uciążliwe, czasochłonne i często też kosztowne. To głównie wprowadzenie oświadczenia w miejsce dotychczas obowiązujących zaświadczeń, co pozwoli m.in. oszczędzić na opłatach za ich wydanie. Instytucja, do której zostanie złożone oświadczenie, będzie mieć możliwość zwrócenia się do organu dysponującego odpowiednimi danymi o sprawdzenie ich rzetelności. Przyjęto też zasadę, że jeżeli dany organ ma możliwość samodzielnego zasięgnięcia niektórych informacji, niecelowe jest żądanie od obywatela czy przedsiębiorcy, aby dostarczał te dane. Instytucja jak najwięcej informacji powinna pozyskiwała od innych instytucji administracji. W wielu przypadkach pozostawiono petentowi wybór, będzie mógł złożyć oświadczenie albo dostarczyć zaświadczenie, np. w sytuacji, kiedy nie będzie miał pewności co do stanu faktycznego lub prawnego. Wówczas bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uzyskanie zaświadczenia. Jest to ważne, ponieważ oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Zastępuje to pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Eliminacja zaświadczeń
Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu, można je ustalić na podstawie posiadanych przez niego innych danych. Instytucja, żądając zaświadczenia albo oświadczenia, jest obowiązana wskazać wymagający tego przepis prawa. Oświadczenie ma zmniejszyć biurokratyczne i finansowe koszty procedur administracyjnych. Nie ma np. obowiązku dołączania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców w KRS, o nadaniu numeru NIP i REGON (jeśli odpowiednie numery znalazły się we wniosku). W przepisach, wymagających zaświadczeń o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również umożliwiono składanie oświadczeń. Pamiętać jednak należy, że w sytuacjach podejrzenia oświadczenia nieprawdy dany organ uzyskuje informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS. Zaświadczenia o niekaralności może być zamienione na oświadczenie, gdy nie wymaga tego nadrzędny interes publiczny. Działa to też wtedy, gdy zaświadczenie takie składa się do Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego przecież funkcjonuje Krajowy Rejestr Karny. Oświadczenia mogą dotyczyć: tytułu prawnego do nieruchomości, wpisów w księgach wieczystych, powierzchni gospodarstwa rolnego, mieszkalnej i wyposażeniu mieszkania, niekaralności, nieprowadzeniu przeciw petentowi postępowania karnego, niewpisania w rejestr dłużników, posiadanych uprawnieniach, zezwoleniach, nadania NIP i REGON, wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, niezalegania z płatnościami wobec ZUS-u, urzędu skarbowego, wysokości wynagrodzeń i dochodów, okresów zatrudnienia, kontynuowania bądź ukończenia nauki, zdanych egzaminów, kursów, pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych.

Wyjątki
Obowiązek dostarczania zaświadczenia o niekaralności nie został jednak wyeliminowany w stosunku do wszystkich osób. Obowiązuje nadal, kiedy od osób wymaga się nieposzlakowanej opinii – np. prowadzących kasyna, salony gier, bezpośrednio uczestniczących w zawieraniu transakcji i organizujących prowadzenie kantoru, prowadzących działalność detektywistyczną, zajmujących się działalnością w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, a także ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, w przypadku kierowców jeżdżących taksówkami. Obowiązek ten dotyczy zaświadczeń, wydanych przez władze lub organizacje państwa członkowskiego UE, potwierdzających prawa do wykonywania zawodu (pielęgniarki, położne, architekci). Organy państw członkowskich, mogą wymagać stosownych dokumentów i zaświadczeń, nie oświadczeń, podobnie w przypadku zaświadczeń z UE o wykształceniu lub praktyce, potrzebnej do wykonywania zawodu.

Odpisy i kserokopie
Kolejną zmianą jest możliwość posługiwania się kserokopią dokumentów. W każdym przypadku, w którym do tej pory musieliśmy dołączyć odpis bądź urzędowo poświadczoną kopię, wystarczy zwykła kopia (np. dokumentów, potwierdzających wykształcenie, akt urodzenia, czy też akt zgonu). Będą to kopie np. umów, dokumentów potwierdzających dane z wniosku, zaświadczenia, decyzje, zezwolenia.

Przykłady
Podajemy kilka konkretnych przykładów tego, jak ustawa zmieni załatwianie niektórych spraw urzędowych. W prawie o adwokaturze zmienia się wymóg złożenia kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego. Zamiast tego można złożyć zaświadczenie o zdaniu wszystkich egzaminów i odbyciu praktyki oraz wyznaczeniu termin egzaminu magisterskiego. Osoba, zobowiązana do udokumentowania wysokości podatku dochodowego w związku z formalnościami, związanymi z ubezpieczeniem społecznym rolników, musi złożyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie. Prawo o ruchu drogowym określa, że produkcja tablic rejestracyjnych wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców, produkujących tablice rejestracyjne. Wraz z wnioskiem dołącza się zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności. Oświadczenia przydadzą się wtedy, gdy trzeba ustalić prawo do uzyskania różnego rodzaju świadczeń. We wniosku o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów wystarczy oświadczenie o wysokości dochodów, w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przedkłada się potwierdzające to zaświadczenie albo oświadczenie. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie tego, że dziecko się uczy, wysokości dochodu rodziny, wielkości gospodarstwa rolnego, wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, terminu i okresu, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz okresów zatrudnienia, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, niekorzystania z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może złożyć oświadczenie.

E.E.

Pełen tekst ustawy można znaleźć pod linkiem:
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,106/poz,622,ustawa-o-ograniczaniu-barier-administracyjnych-dla-obywateli-i-przedsiebiorcow.html

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl