Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyW 2013 roku radykalne zmiany w podatku VAT

W rok 2013 zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania podatku VAT (niektóre zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2013 r.). Nie zmienią się natomiast w przyszłym roku stawki VAT. Powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. jest planowany dopiero na 2014 rok.
Zmiany dotyczą:
 metody kasowej w rozliczaniu VAT – chodzi w szczególności o likwidację terminu 90 dni, po którym obecnie trzeba zapłacić VAT z wystawionych przez siebie faktur, mimo braku otrzymania zapłaty od kontrahenta. Zasada ta dotyczyć może małych przedsiębiorców o rocznych obrotach do 1,2 mln euro. Firmy takie mogłyby odprowadzać VAT nie po wystawieniu faktury, ale dopiero po uzyskaniu za nią zapłaty. Nie oznacza to jednak możliwości oczekiwania w nieskończoność na zapłatę. Obowiązek podatkowy obecnie powstaje bowiem nie później niż 90. dnia od wykonania usługi albo wydania towaru. Jeśli w tym czasie kontrahent nie zapłaci, przedsiębiorca i tak musi odprowadzić VAT. Zakładane zmiany przewidują zniesienie 90-dniowego okresu, co oznacza odprowadzanie VAT faktycznie dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Dotyczyłoby to jednak tylko przedsiębiorców dokonujących sprzedaży (świadczenia usług) na rzecz innych podatników VAT (zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT). W sytuacji dokonania dostawy lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu, np. przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia albo konsumenta, czas na rozliczenie VAT-u wynosiłby maksymalnie 180 dni. Obowiązek podatkowy powstałby bowiem z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
 tzw. „ulgi na złe długi” – przedsiębiorca, który chce skorygować kwotę odprowadzonego VAT w przypadku, gdy sam nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę ma do dyspozycji tzw. ulgę na złe długi. Procedurę taką może jednak rozpocząć dopiero po upływie 180 dni od daty płatności określonej na fakturze lub w umowie. Problem dodatkowo komplikują obowiązki formalne związane z uruchomieniem „ulgi”. Chodzi przede wszystkim o konieczność powiadomienia dłużnika o zamiarze skorzystania z takiego rozwiązania i uzyskania od niego potwierdzania odbioru takiej informacji. Zmiany dotyczyłyby, po pierwsze – procedury „odzyskiwania” zapłaconego podatku, którą rozpocząć by można było po 150 dniach (czyli o miesiąc wcześniej niż obecnie) od upływu daty płatności. Po drugie, nie byłoby konieczności zawiadamiania dłużnika o zamiarze dokonania korekty. Dłużnik z kolei, po upływie 150 dni musiałby z automatu dokonać korekty odliczonego podatku. Gdyby tego nie zrobił, musiałby liczyć się ze wzrostem swojego zobowiązania podatkowego o dodatkowe 30 proc. Jeżeli tego nie zrobi, to naczelnik US lub UKS będzie mógł ustalić mu dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30 proc. kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanej faktury. Nie będzie się tej sankcji wymierzać, gdy osobie fizycznej będą grozić też konsekwencje z ustawy karnej skarbowej za ten czyn. Obecnie obowiązek skorygowania podatku naliczonego po stronie dłużnika powstaje dopiero wtedy, gdy otrzyma on zawiadomienie od wierzyciela o zamiarze skorzystania przez niego z „ulgi na złe długi” i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Nowe zasady korzystania ulgi na złe długi i korekty podatku nie będą stosowane do wierzytelności powstałych do 31 grudnia 2012 r., chyba że nieściągalność tych wierzytelności zostanie uprawdopodobniona już w 2013 r. (tj. nowe zasady będą dotyczyć wierzytelności, od terminu płatności których w 2013 r. minie 150 dni).
 „nie płacisz, nie masz kosztów podatkowych” – oprócz wcześniej opisanych zmian w zakresie uelastycznienia tzw. ulgi na złe długi, projekt ustawy przewiduje też inne rozwiązania, które mają zmobilizować dłużników do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty płatności, podatnik byłby zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z nieopłaconej faktury. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów podatnik uregulowałby zobowiązanie na rzecz kontrahenta, to w tym miesiącu ponownie zwiększałby koszty uzyskania przychodów o kwotę z faktury.
 wystawiania uproszczonych faktur – możliwość wystawienia faktur uproszczonych, gdy kwota faktury nie przekroczy 100 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej (proponowana kwota to 450 zł) czy wystawienia faktur VAT przez tzw. podatników zwolnionych. Nie będzie już obowiązku zawierania na fakturze dokumentującej sprzedaż paliwa numeru rejestracyjnego pojazdu, a obowiązki związane z wystawianiem faktury przez nabywcę zostaną uproszczone. Faktura uproszczona nie będzie musiałaby zawierać m. in. danych nabywcy, ilości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, wartość dostarczanych towarów lub wykonanych usług, stawki podatku czy też kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Obecnie faktura wystawiana nawet na małe kwoty musi zawierać wszystkie dane. Po zmianach byłaby tylko łączna wartość zakupu.
 faktur wewnętrznych – odejście od wystawiania faktur wewnętrznych (są one obecnie wystawiane np. w przypadku nieodpłatnych przekazań). Regulacje unijne nie przewidują jednak możliwości wystawiania takich faktur.
 faktur zbiorczych – obecnie przedsiębiorcy mają możliwość wystawienia faktury zbiorczej obejmującej transakcje dokonane tylko w ciągu 7 dni. Projektowane regulacje pozwolą wystawić jedną fakturę, która obejmie transakcje wykonane w ciągu miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku faktura miałaby być wystawiona ostatniego dnia miesiąca.
 not korygujących – gdy na fakturze pojawią się pomyłki, są dwie możliwości ich naprawienia. Pierwsza to wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Druga to nota korygująca, którą może naprawić drobne błędy sam nabywca (np. niektóre dane dotyczące oznaczenia towaru lub usługi albo informacje wiążące się z nabywcą lub sprzedawcą). Projekt początkowo nie przewidywał możliwości wystawienia noty korygującej, co oznaczało odejście od tego sposobu naprawiania błędów. Podkomisja przywróciła notę korygującą dodając do projektu odpowiedni przepis.

„Wyszkowiak” nr 50 z 11 grudnia 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta