Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyJak sprzedać nieruchomość, aby nie zapłacić podatku (2)

Nieruchomości nabyte lub wybudowane w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku
Z początkiem 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie rozliczania sprzedaży nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2006r. Zmianie uległy również zwolnienia z opodatkowania przychodu. Zasady są odmienne od wcześniejszych. Nie ma najbardziej popularnego od lat zwolnienia polegającego na zakupie innej nieruchomości mieszkalnej. W to miejsce pojawia się inna ulga, tzw. meldunkowa.

Według nowych przepisów, w przypadku zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku obowiązuje stawka 19-proc. liczona od dochodu z odpłatnego zbycia. Jest to różnica między przychodem ze sprzedaży (cena) nieruchomości oraz kosztami jej nabycia, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Do kosztów zaliczyć można: cenę zakupu nieruchomości, kwoty wydatkowane na wycenę nieruchomości, prowizję zapłaconą pośrednikowi, koszty ogłoszeń o chęci sprzedaży czy też opłaty notarialne. Reasumując, podatek płacimy, jeśli wystąpi dochód, czyli w sytuacji, gdy na nieruchomości zarobiliśmy.

Ważne!
Wysokość poniesionych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.


Podatek należy uregulować w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż. Rozliczenia dokonujemy w jednym z trzech formularzy zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L lub PIT-38.
Również i przy tej metodzie rozliczania sprzedaży nieruchomości, możemy skorzystać z ulgi tzw. meldunkowej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jeżeli podatnik był zameldowany w tym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i złoży we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Oświadczenie to należy złożyć w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie. Zasadą tej ulgi jest wymóg zameldowania się w danej nieruchomości przez okres minimum 12 miesięcy przed datą sprzedaży. Dla spełnienia ww. wymogu nie jest ważne, czy zbywca był zameldowany w nieruchomości w momencie sprzedaży. Istotną jest okres zameldowania, nie mniejszy niż 12 miesięcy i dotyczył czasu przed zbyciem nieruchomości.

Inne zwolnienia, dotyczące sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007-2008:
- sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (ważne! Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny);
- sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nabytych w związku z realizacją prawa do rekompensaty za mienie pozostawione za granicą do wysokości odpowiadającej % udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego z dnia nabycia lub prawa użytkowania wieczystego;
- sprzedaż nieruchomości nabytych w zamian za mienie pozostawione za granicą;
- sprzedaż uprawnionemu do pierwokupu wyłącznie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- sprzedaż „wywłaszczeniowa” (nie dotyczy to przypadków, gdy nieruchomość została nabyta na własność w okresie dwóch lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie).

I. Nieruchomości nabyte lub wybudowane w okresie od 1 stycznia 2009 roku
Kiedy nieruchomość została nabyta po 1 stycznia 2009 r. również możliwe jest niepłacenie podatku. Jest to druga zmiana przepisów w tym zakresie w ciągu dwóch ostatnich lat. Wraz z początkiem roku wprowadzono nowe zwolnienie, tzw. ulgę mieszkaniową, a zlikwidowana została ulga meldunkowa. Niezmienione zostały zasady ustalania dochodu oraz wysokość podatku 19%.
Aby skorzystać z nowego zwolnienia, nie trzeba składać oświadczenia, że przychód uzyskany ze sprzedaży będzie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.
Nowa ulga mieszkaniowa polega na tym, że wolne od podatku są dochody uzyskane ze sprzedaży w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, przychód uzyskany ze zbycia został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Sposób wyliczenia dochodu zwolnionego
Dochód (przychód* – koszty uzyskania przychodów) x wydatki na cele mieszkaniowe/przychód* z odpłatnego zbycia = dochód zwolniony
* Jest to przychód pomniejszony już o koszty odpłatnego zbycia, np. opłaty notarialne, koszty pośrednictwa.

Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia w całości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości zwolniony od podatku.
Do wydatków na cele mieszkaniowe zalicza się m.in. nabycie budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego a także na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego. Do wydatków zaliczyć też można spłatę kredytu wraz odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych rzecz jasna, na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Dla uznania poprawności zaciągniętego kredytu, nie ma znaczenia, czy został on zaciągnięty na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe, czy też na inną inwestycję mieszkaniową. Ważne jest, aby inwestycja ta służyła zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Istotne w tym przypadku jest, aby kredyt zaciągnięty został przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Nowe zwolnienie obejmuje także wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego przed 1 stycznia 2009 r.

Ważne!
Wydatki na własne cele mieszkaniowe mogą być ponoszone poza granicami kraju, tj. w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunkiem jest istnienie podstawy prawnej, czy zawartej pomiędzy tymi krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów, których jedną ze stron jest Polska.


Po zakończeniu roku, w którym nastąpiło zbycie, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne PIT-39, w którym należy wykazać dochody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych i należny podatek od dochodu z tytułu zbycia lub dochody zwolnione z podatku ze względu na prawo do zastosowania ulgi mieszkaniowej. W zeznaniu tym wykazujemy dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały już poniesione w okresie od dnia odpłatnego zbycia do dnia złożenia zeznania, czy też będą poniesione dopiero po złożeniu zeznania – tj. w okresie 2 lat licząc od dnia końca roku podatkowego, w którym uzyskany jest przychód. Jeśli nie uda nam się wypełnić warunków zwolnienia, tj. w okresie 2 lat niewydatkowane zostaną uzyskane z odpłatnego zbycia środki lub wydatkowane zostaną na inne cele niż mieszkaniowe, należy złożyć korektę zeznania i zapłacić podatek wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, do dnia zapłaty podatku włącznie, w wysokości odsetek od zaległości podatkowych.


„Wyszkowiak” nr 27 z 3 lipca 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta