Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyJak sprzedać nieruchomość, aby nie zapłacić podatku

Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Sposób rozliczenia, wysokość należnego podatku, czy też możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych zależą od tego, kiedy przedmiotowa nieruchomość lub prawo zostało przez nas nabyte. Różnice w sposobie rozliczania spowodowane są dwukrotną zmianą przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych.
Warto wspomnieć, iż nabycie rozumiane jest zarówno jako zakup nieruchomości, ale też i nieodpłatne otrzymanie w drodze darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności lub spadku.
Tak jak już wspomniałam, dla właściwego rozliczenia się z fiskusem ważny jest moment, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Czy miało to miejsce:
- do 31 grudnia 2006 roku
- od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku
- od 1 stycznia 2009 roku

I. Nieruchomości nabyte lub wybudowane do 31 grudnia 2006r.
Osoby, które sprzedały lub sprzedadzą w tym roku swoją nieruchomość, nie zapłacą już podatku, jeśli nabyły ją do 31 grudnia 2006 roku. W związku z tym, nie wystąpi sytuacja, w której zastosowanie miałaby 10-proc stawka podatku liczona od przychodu ze sprzedaży. Przestaje więc obowiązywać jedna z metod opodatkowania. Jednak, jeśli ktoś dokonał zbycia do 31 grudnia 2011 r. a zapomniał o rozliczeniu z tytułu tej sprzedaży, powinien zapoznać się z zasadami i dokonać jak najszybciej rozliczenia.
Metoda ta charakteryzuje się na tym, iż opodatkowaniu podlega przychód z tytułu sprzedaży według stawki 10%. Przychód podlegający opodatkowaniu, można pomniejszyć jedynie o poniesione przez podatnika koszty związane z odpłatnym zbyciem. Do kosztów zaliczyć można np. opłaty notarialne. Podatek wpłaca się na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie 14 dni od dnia dokonania zbycia. Również w tym samym terminie należało złożyć deklarację PIT-23, w której wykazuje się kwotę osiągniętego przychodu, koszty związane ze zbyciem i obliczony podatek.

Ważne!
Przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, tzn. o koszty związane z uprzednim nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych.


Dokonując sprzedaży nieruchomości, można też skorzystać z ulgi tzw. mieszkaniowej. Ulga polega na tym, że wolny od podatku jest przychód uzyskany ze sprzedaży, w części w jakiej środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe, tj. na nabycie budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę albo remont, spłatę kredytu lub pożyczki mieszkaniowej. Wydatki muszą być dokonane na cele mieszkaniowe.
Chcąc skorzystać z opisanej ulgi, należało:
- po pierwsze – w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży, wydatkowany będzie w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe,
- po drugie – dokonać wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży.
Jeśli po upływie okresu zwolnienia, tj. po 2 latach nie udało nam się wydatkować środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, lub też wydatkować je nie w pełnej wysokości, należało obliczyć podatek i wpłacić go do urzędu skarbowego następnego dnia po upływie 2 lat wraz z należnymi odsetkami naliczonymi od termin płatności do dnia, w którym upłynął termin płatności – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.
Gdy termin wpłaty nie zostanie dotrzymany, należy dodatkowo naliczyć odsetki począwszy od następnego dnia po upływie 2 lat, licząc od dnia sprzedaży do dnia zapłaty podatku – tym razem w pełnej wysokości odsetek za zwłokę.

Ważne!
Jeśli dokonano sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych nabytych do końca 2006 r. w drodze darowizny lub spadku, wówczas uzyskane środki ze sprzedaży w całości są zwolnione z opodatkowania.

Agnieszka Londzin

„Wyszkowiak” nr 25 z 19 czerwca 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych 
Podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości
Tabela - opodatkowanie 04.07.2012

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta