Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyTermin się zbliża

Tylko do końca czerwca czas na badanie techniczne samochodu.
Cieszę się, że temat podatków nie jest Państwu obojętny, co potwierdzają liczne pytania kierowane do mnie na adres mailowy: agnieszka.londzin@wyszkowiak.pl .
W ostatnim czasie najwięcej zmian, które zafundowało nam Ministerstwo Finansów, dotyczy zmian w podatku VAT. Dlatego też, chciałabym poświęcić temu zakresowi trochę więcej czasu, aby przypomnieć Państwu o ważniejszych terminach, które nie zachowane, mogą skutkować utratą odliczenia pełnego podatku VAT.
O zakresie i zasadach odliczania podatku VAT od nabywanych samochodów osobowych i kosztów związanych z tymi samochodami, pisałam we wcześniejszych numerach „Wyszkowiaka”.
Przypomnę, że Podatnicy wykorzystujący w swojej działalności gospodarczej pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, co tym samym wyklucza ich użycie do celów prywatnych lub powoduje, że użytek do celów prywatnych będzie nieistotny, muszą najpóźniej do końca czerwca 2014 r. przeprowadzić dodatkowe badania techniczne.
Przeprowadzenie dodatkowego badania pozwoli na odliczanie całego podatku VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami, bez obowiązku prowadzenia ewidencji ich przebiegu.
Stwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla pojazdów o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej odbywać się będzie – tak jak dotychczas – na podstawie:
- przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów dodatkowych badań technicznych oraz wydanego przez nią zaświadczenia oraz dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań lub
- dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – w przypadku pojazdów specjalnych.

Obowiązek ten dotyczy:
- pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
- pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
- pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to zgodnie z ustawą pojazdy wymienione w art. 86a ust. 9 znowelizowanej ustawy.

Pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków >>tzw. pickup’y<<;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
Dodatkowe badanie techniczne oraz zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r.
W związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do 31 marca 2014 r. tracą swoją moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie „nowego" dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli przed 1 lipca 2014 r.
Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed 1 lipca 2014 r. dojdzie do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży.
Wyjątkiem są zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Te zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów (o ile posiadają w dowodzie rejestracyjnym adnotację VAT-1), pod warunkiem, że w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT.

Źródło: Art. 86a znowelizowanej ustawy o VAT (od 1 kwietnia 2014)

„Wyszkowiak” nr 24 z 17 czerwca 2014 r.
***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta